ÚVOD
história,  základné pojmy,  prvý program
jednoduché údajové typy,  konštanty, premenné
priradenie,  výraz,  príkaz
operátory,  priorita operátorov
terminálový vstup / výstup
 
 
RIADIACE ŠTRUKTÚRY
booleovský výraz,  podmienený výraz
príkazy vetvenia
príkazy cyklu,  operátor čiarky
 
 
FUNKCIE
platnosť a existencia identifikátorov
globálne a lokálne premenné
pamäťové triedy,  typové modifikátory
deklarácia a definícia funkcie,  rekurzia
parametre funkcií,  smerníky,  volanie odkazom
 
 
SÚBOR  TEXTOVÝ
rozdelenie súborov
možnosti otvárania a testovania
základné operácie práce s textovým súborom
 
 
RÔZNE - 1
podrobnosti vstupov a výstupov,  riadiaci reťazec formátu
typová konverzia implicitná a explicitná
bitové operácie
priorita operátorov
 
 
POLE
základné činnosti,   indexový a smerníkový prístup
smerníková aritmetika
dynamické polia
pole ako parameter funkcie
abstraktná definícia typu  -  typedef
 
 
REŤAZEC
základné informácie,  statické a dynamické reťazce
možnosti vstupu reťazca
knižničné funkcie pre prácu s reťazcami
formátovaný vstup/výstup
konverzie
 
 
ŠTRUKTÚRA,  UNIÓN
spôsoby definície štruktúry,  prístup k prvkom
smerníky pri práci so štruktúrami,  štruktúry a funkcie
unión - spôsoby definície,  porovnanie so štruktúrou
bitové pole
 
 
SÚBOR BINÁRNY
rozdiely pri spracovaní textových a binárnych súborov
čítanie a zápis,  pohyb v súbore
 
 
VIACROZMERNÉ POLE
statické pole,  prístup k prvkom
spôsoby definície dynamických polí
pole reťazcov
 
 
PREPROCESOR
 makrá bez parametrov a s parametrami
vkladanie súborov, štandardné hlavičkové súbory
podmienený preklad
oddelený preklad súborov
 segmentácia pamäti,  pamäťové modely
 
 
RÔZNE - 2
 parametre funkcie main( )
príkazy ( a iné možnosti )  skoku
vymenovaný typ
zreťazené štruktúry
 
 
 
 
 
 
:-)   výber príkladov   *   vedomostné minimum    :-)